اطلاعات برای انتقال دهنده بیمار

اگر فکر میکنید که یکی از بیماران شما برای درمان باید از خدمات یک روانپزشک بهره من شود، میتوانید یک نامه انتقالی بنویسید. این انتقال نامه علاوه بر نام و تاریخ تولد بیمار همچنین ایندکاتسی برای مراقبتهای اولیه و پایه ای (طول درمان تا ٨٠٠ دقیقه) و یا مراقبتهای تخصصی سلامت روانی ( طول درمان بیشتر از ٨٠٠ ) را شامل میشود. بسیار خوب است که مرا از تاریخچه پزشکی و داروهای مصرفی احتمالی بیمار، مطلع سازید.
بیماران باید این نامه انتقالی را در جلسه اول مشاوره به همراه خود داشته باشند.


Powered by